top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THÔNG BÁO RIÊNG TƯ
Cập nhật lần cuối ngày 26 tháng 5 năm 2019

 

Cảm ơn bạn đã chọn trở thành một phần của cộng đồng của chúng tôi tại Boss Made Planners, LLC. (“Công ty”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về thông báo bảo mật này hoặc các hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bossmadeplanners@gmail.com.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi www.bossmadeplanners.com ("Trang web"), và nói chung, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi ("Dịch vụ", bao gồm Trang web), chúng tôi đánh giá cao rằng bạn đang tin tưởng chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện chính sách của bạn nghiêm túc. Trong thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi cố gắng giải thích cho bạn theo cách rõ ràng nhất có thể về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và bạn có quyền gì liên quan đến thông tin đó. Chúng tôi hy vọng bạn dành chút thời gian để đọc kỹ vì nó rất quan trọng. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong thông báo bảo mật này mà bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

Thông báo bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ của chúng tôi (như được mô tả ở trên, bao gồm cả Trang web của chúng tôi), cũng như bất kỳ dịch vụ, bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện nào có liên quan.

Vui lòng đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này vì nó sẽ giúp bạn hiểu những gì chúng tôi làm với thông tin mà chúng tôi thu thập.

 

MỤC LỤC

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO?

2. THÔNG TIN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI BẤT CỨ AI?

3. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN BAO LÂU?

4. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ CÁC TRẺ EM KHÔNG?

5. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

6. ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

7. DÂN CƯ CALIFORNIA CÓ CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

8. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT CHO THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

9. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?

 

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO?


Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Nói ngắn gọn:  Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký trên Trang web, bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Trang web hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Trang web, lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những điều sau:

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng sự thật, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.


2. THÔNG TIN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI BẤT CỨ AI?

Nói ngắn gọn:  Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi có sự đồng ý của bạn, để tuân thủ luật pháp, để cung cấp cho bạn dịch vụ, để bảo vệ quyền lợi của bạn hoặc để thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh.

Chúng tôi có thể xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn mà chúng tôi nắm giữ dựa trên cơ sở pháp lý sau:
Sự đồng ý: Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn nếu bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý cụ thể để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể.

Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Thực hiện Hợp đồng: Khi chúng tôi đã ký hợp đồng với bạn, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong trường hợp pháp luật buộc phải làm như vậy để tuân thủ luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ, thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như theo lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa ( bao gồm phản ứng với các cơ quan công quyền để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật).

Lợi ích quan trọng: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào và các hoạt động bất hợp pháp hoặc làm bằng chứng trong kiện tụng mà chúng tôi có liên quan.
Cụ thể hơn, chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu của bạn hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ sự hợp nhất, bán tài sản của công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.


3. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN BAO LÂU?

Nói ngắn gọn:  Chúng tôi giữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi pháp luật yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Thông báo này không có mục đích yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn.

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp đang diễn ra để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi bất kỳ quá trình xử lý nào cho đến khi có thể xóa được.

 

4. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ CÁC TRẺ EM KHÔNG?

Nói ngắn gọn:  Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc tiếp thị dữ liệu từ trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho trẻ vị thành niên đó sử dụng Trang web. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã bị thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay những dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bossmadeplanners@gmail.com.

 

5. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Nói ngắn gọn:  Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn đang cư trú tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authority/index_en.htm.

Nếu bạn cư trú tại Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của các cơ quan bảo vệ dữ liệu có sẵn tại đây: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

thông tin tài khoản
Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể:

     Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản người dùng của bạn.

Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Chọn không tham gia tiếp thị qua email: Bạn có thể hủy đăng ký khỏi danh sách email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp bên dưới. Sau đó, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách email tiếp thị - tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn, chẳng hạn như để gửi cho bạn các email liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị. Nếu không, để chọn không tham gia, bạn có thể:

 

6. ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn bảo mật của bạn không để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị giám sát và thu thập. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và thực hiện các tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn của bạn để không bị theo dõi trực tuyến. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo bảo mật này.

 

7. DÂN CƯ CALIFORNIA CÓ CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

Nói ngắn gọn:  Có, nếu bạn là cư dân của California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến việc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Bộ luật dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Tỏa sáng”, cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) chúng tôi được tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp và tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và đã đăng ký tài khoản với Trang web, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đăng công khai trên Trang web. Để yêu cầu xóa những dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và tuyên bố rằng bạn cư trú ở California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trên Trang web, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không được xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bản sao lưu, v.v.).  

 

8. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT CHO THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

Nói ngắn gọn:  Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ được chỉ định bằng ngày cập nhật “Đã sửa đổi” và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng nổi bật thông báo về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi trực tiếp cho bạn thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông báo bảo mật này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn.

 

9. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ bossmadeplanners@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới:

Boss Made Planners, LLC. 
413 CẤP AVE
DI ĐỘNG, AL 36610
Hoa Kỳ


LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ THỂ XEM LẠI, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?

Dựa trên luật hiện hành của quốc gia bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa thông tin đó trong một số trường hợp. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi biểu mẫu yêu cầu bằng cách nhấp vào đây. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

https://app.termly.io/document/privacy-policy/6027dbf1-9af7-4c77-9d70-9f8931f50ccd

bottom of page