top of page

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cập nhật lần cuối ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù cá nhân hay đại diện cho một tổ chức (“bạn”) và Boss Made Planners, LLC (“Công ty”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) , liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web https://www.bossmadeplanners.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối với đó (gọi chung là “Trang web” ). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG BỊ CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi như vậy. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản Sử dụng này để luôn cập nhật các thông tin cập nhật. Bạn sẽ tuân theo và sẽ được coi là đã được thông báo và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.), vì vậy nếu các tương tác của bạn phải tuân theo các luật đó, bạn có thể không sử dụng trang web này. Bạn không được sử dụng Trang web theo cách vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.


QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế. Nội dung và Dấu hiệu được cung cấp trên Trang web "NGUYÊN TRẠNG" chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc nếu không được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Với điều kiện là bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Dấu hiệu.


ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (3) bạn có đủ năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này; (4) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú; (5) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (6) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (7) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).


ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của bạn và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa, xác nhận quyền sở hữu hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng tên người dùng đó không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.


MỸ PHẨM

Chúng tôi cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin chi tiết của các sản phẩm có trên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của sản phẩm sẽ chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có các lỗi khác và màn hình điện tử của bạn có thể không phản ánh chính xác màu sắc và chi tiết thực tế của Mỹ phẩm. Tất cả các sản phẩm đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và chúng tôi không thể đảm bảo rằng các mặt hàng sẽ có trong kho. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Giá cho tất cả các sản phẩm có thể thay đổi.


MUA VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi đồng ý các hình thức bên dưới của thanh toán:

-  Hộ chiếu
-
  Mastercard
-
  American Express
-
  Phát hiện
-
  PayPal

-  Trả sau

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý cập nhật nhanh chóng thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, phương thức thanh toán và ngày hết hạn thẻ thanh toán để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Thuế bán hàng sẽ được thêm vào giá mua hàng theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi giá bất cứ lúc nào. Tất cả các khoản thanh toán sẽ bằng đô la Mỹ.

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí theo mức giá có hiệu lực cho các giao dịch mua của bạn và mọi phí vận chuyển hiện hành, và bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã chọn của bạn đối với bất kỳ số tiền nào như vậy khi đặt hàng. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào về giá cả, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc đã nhận thanh toán.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua Trang web. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo nhận định riêng của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.


CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI

Tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng và sẽ không hoàn lại tiền.


CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Không được sử dụng Trang web liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

1.  Sử dụng trái phép Trang web, bao gồm việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.
2.
  Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.
3.
  Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.
4.
  Lừa đảo, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu người dùng.
5.
  Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
6.
  Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
7.
  Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web có thể làm mất uy tín, làm hoen ố, hoặc gây tổn hại theo cách khác.
số 8.
  Trừ khi có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt Internet chuẩn, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập dữ liệu, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác.
9.
  Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie , hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
10.
  Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
11.
  Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
12.
  Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
13.
  Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
14.
  Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
15.
  Giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
16.
  Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
17.
  Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
18.
  Bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.
19.
  Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
20
  Cản trở, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
21.
  Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác và khai thác dữ liệu nào, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
22.
  Tham gia vào khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web.
23.
  Lấy dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.


CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO

Trang web không đề nghị người dùng gửi hoặc đăng nội dung. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh , đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là "Đóng góp"). Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào mà bạn truyền tải có thể được xử lý theo Chính sách Bảo mật của Trang web. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

1.  Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
2.
  Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và những Điều khoản sử dụng.
3.
  Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản Sử dụng này.
4.
  Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
5.
  Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc các hình thức lôi kéo khác.
6.
  Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).
7.
  Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
số 8.
  Đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bạo lực của bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại thân thể chống lại chính phủ khác.
9.
  Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
10.
  Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
11.
  Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào lấy thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc lợi dụng những người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.
12.
  Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
13.
  Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
14.
  Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web và Sản phẩm trên Thị trường.


GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bạn và Trang web đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và lựa chọn của bạn (bao gồm cả cài đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải trả tiền cho bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong các Đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Đóng góp của bạn.


TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Là một phần của chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến mà bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản như vậy, một “Tài khoản bên thứ ba”) bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi và / hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, mà bạn không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba áp đặt cho Tài khoản bên thứ ba. Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn (“Mạng xã hội Nội dung ”) để nó có sẵn trên và thông qua Trang web thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin bổ sung trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba. Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba bạn chọn và tuân theo cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ được liên kết không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt, thì Nội dung Mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web. Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của mình trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất kỳ lúc nào. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN ĐƯỢC CHỨNG MINH THEO THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI (Các) NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA. Chúng tôi không cố gắng xem xét bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web . Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi mà chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba đó, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.


ĐĂNG KÝ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường ("Bài nộp") do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung đệ trình này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hoặc cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy, và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Đệ trình như vậy là bản gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Đệ trình đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự truy đòi nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung đệ trình của bạn.


NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web hoặc Cung cấp trên thị trường) liên kết đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như các bài báo, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video , thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba"). Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba như vậy không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web nào của bên thứ ba được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên , có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web nào của Bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung nào của Bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc chứng thực cho các Trang web đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của Bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng Điều khoản Sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng đến từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của Bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tác hại nào do bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của Bên thứ ba.


QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Trang web nếu vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo, hoặc trách nhiệm pháp lý, xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc theo bất kỳ cách nào gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi; và (5) nếu không thì quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như để tạo điều kiện cho Trang web và các Sản phẩm trên Thị trường hoạt động bình thường.


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi: https://app.termly.io/document/privacy-policy/6027dbf1-9af7-4c77-9d70-9f8931f50ccd . Bằng cách sử dụng Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với Điều khoản Sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web và các Cung cấp trên Thị trường được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Trang web hoặc các Sản phẩm trên thị trường từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác quản lý việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Hoa Kỳ, thì thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của bạn đến Hoa Kỳ và bạn hoàn toàn đồng ý để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ.


HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN ĐỐI VỚI, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC CĂN HỘ MARKETPLACE (BAO GỒM CHẶN ĐỐI VỚI ĐỊA CHỈ IP) VÌ BẤT KỲ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC BẤT KỲ KHOẢN NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB VÀ CÁC ƯU ĐÃI CỦA THỊ TRƯỜNG HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba buổi tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.


SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Sản phẩm trên Thị trường mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Cung cấp trên Thị trường.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web và các Sản phẩm trên Thị trường sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng, hoặc sửa đổi Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường vào bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc các Sản phẩm trên Marketplace trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Sản phẩm trên Marketplace nào. Không có điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được hiểu là có nghĩa vụ bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc các Sản phẩm trên Thị trường hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến chúng.


LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn sử dụng Trang web và các Sản phẩm trên Thị trường được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Alabama áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và hoàn toàn được thực hiện trong Bang Alabama, không tính đến xung đột của các nguyên tắc luật.


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Ràng buộc Trọng tài

Nếu các Bên không thể giải quyết Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức, thì Tranh chấp (ngoại trừ các Tranh chấp đó được loại trừ rõ ràng bên dưới) sẽ được giải quyết cuối cùng và duy nhất bằng trọng tài ràng buộc. BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN THAM GIA TÒA ÁN VÀ CÓ MỘT LẦN DÙNG THỬ. Việc phân xử sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") và, nếu thích hợp, các Thủ tục Bổ sung của AAA cho các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng ("Quy tắc Người tiêu dùng AAA"), cả hai đều có sẵn tại Trang web AAA www.adr.org. Phí trọng tài của bạn và phần bồi thường trọng tài của bạn sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA và, nếu thích hợp, bị giới hạn bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA. Việc phân xử có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc gửi các tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được một trong hai Bên yêu cầu. Trọng tài phải tuân theo luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị phản đối nếu trọng tài không làm như vậy. Trừ trường hợp có yêu cầu khác bởi các quy tắc AAA hiện hành hoặc luật hiện hành, trọng tài sẽ diễn ra tại Mobile, Alabama. Trừ khi có quy định khác ở đây, các Bên có thể kiện ra tòa để buộc phân xử, giữ nguyên thủ tục chờ phân xử hoặc xác nhận, sửa đổi, bỏ trống hoặc đưa ra phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Tranh chấp được xử lý tại tòa án thay vì trọng tài, thì Tranh chấp sẽ được khởi tố hoặc truy tố tại các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Mobile, Alabama và các Bên theo đây đồng ý và từ bỏ mọi biện pháp bào chữa về việc thiếu thẩm quyền cá nhân, và diễn đàn không thuận tiện liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án liên bang và tiểu bang như vậy. Việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi Điều khoản Sử dụng này.

Trong mọi trường hợp, bất kỳ Tranh chấp nào do một Bên đưa ra dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web sẽ không được bắt đầu sau hơn 1 năm kể từ khi phát sinh nguyên nhân của hành động. Nếu quy định này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

Những hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào sẽ được tham gia với bất kỳ thủ tục nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có chủ đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

Ngoại lệ đối với Trọng tài

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không tuân theo các quy định trên liên quan đến phân xử ràng buộc: (a) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ, hoặc liên quan đến hiệu lực của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến, hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu quy định này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.


ĐÍNH CHÍNH

Có thể có thông tin trên Trang web chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Sản phẩm trên thị trường, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LẠM PHÁT, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, MIẾNG NÀO, HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC 2) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO, PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA BẠN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ TRUYỀN TẢI HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN NÀO ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT CỨ NÀO, VIRUSES, TROJAN NÀO HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ / HOẶC ( 6) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY RA LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN, HOẶC CÁCH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB BẤT KỲ TRANG WEB CÓ LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC CHÚ Ý TRONG BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC LÀ BÊN TRONG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG MỌI MÔI TRƯỜNG, BẠN NÊN SỬ DỤNG QUYẾT ĐỊNH VÀ THUYẾT PHỤC TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.


GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO CHÚNG TÔI HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, DO HẬU QUẢ, BỔ SUNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HOẶC CÁ NHÂN, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ. KHÔNG BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÓ LIÊN TỤC ĐÂY, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ NGOÀI VÀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG TẤT CẢ SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN, NẾU CÓ, DO BẠN ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI. CHỨNG MINH LUẬT NHÀ NƯỚC MỸ VÀ LUẬT QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CHỨA THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.


SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và coi chúng tôi là vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả luật sư hợp lý 'phí và chi phí, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) việc sử dụng Trang web; (2) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (3) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này; (4) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi nhận thức được điều đó.


DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu theo định kỳ thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và theo đây bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với dữ liệu đó.


GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền hoặc yêu cầu theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.


NGƯỜI DÙNG VÀ CALIFORNIA

Nếu bất kỳ khiếu nại nào với chúng tôi không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ phận Dịch vụ Người tiêu dùng của Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng California bằng văn bản tại 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 hoặc qua điện thoại theo số (800) 952-5210 hoặc (916) 445-1254.


ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc đối với Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ, hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này.


LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc để nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Boss Made Planners, LLC
413 Đại lộ Grant
Di động, AL 36610
Hoa Kỳ
Điện thoại: 2514225066
bossmadeplanners@gmail.com

bottom of page